Home Integrale veiligheid Asbest

Asbest

Asbestsanering

Asbest vormt voor veel vastgoedeigenaren zoals woningcorporaties een belangrijk vraagstuk. In zo ongeveer alle bestaande bouw voor 1994 is asbest verwerkt. Logisch dat je vroeg of laat hier mee te maken krijgt. Hierbij kan je denk aan onderhoud, renovaties, mutaties, verbouwingen en verduurzaming. Zodra asbestsanering nodig is, komt de veiligheid van gebruikers, huurders en onderhoudspartijen in het geding. Daarom is het erg belangrijk om precies te weten waar asbest in de gebouwen aanwezig is. TriaCon brengt dit graag in kaart. Zo ben je als vastgoedeigenaar altijd goed voorbereid. Ook voor de toekomst. Hierdoor minimaliseer je de risico’s en borg je de veiligheid.

TriaCon begeleidt het proces professioneel en vakkundig tijdens vanaf voorbereiding tot sanering.

Asbestinventarisatie

Als het niet precies bekend is waar asbest in panden is verwerkt, dan kan TriaCon een gedetailleerde asbestinventarisatie opstellen met behulp van een gecertificeerde partner. Wij beoordelen het inventarisatierapport en verzamelen alle data, zodat per gebouw precies bekend is of, en waar het asbest zich bevindt en op welke termijn het asbest verwijderd kan of moet worden. Bijvoorbeeld tijdens een mutatie of voorafgaand aan onderhoudswerkzaamheden zoals schilderwerk.

Opstellen asbestbeleid

Is de asbestinventarisatie compleet? Dan kan je samen met TriaCon een asbestbeleid opstellen. In dit asbestbeleid beschrijven we niet alleen waar het asbest zit, maar ook op welk moment het asbest verwijderd kan of moet worden. Bijvoorbeeld tijdens onderhoudswerkzaamheden, zodat huurders zo min mogelijk overlast ervaren en hun gezondheid geen gevaar loopt. We leggen vast hoe de organisatie omgaat met acute gevallen, hoe kennis over asbest door middel van opleidingen en trainingen wordt ingebed en hoe de portefeuille actueel blijft op het gebied van asbestsanering. Met andere woorden, we documenteren wanneer en waar asbest is verwijderd. Zo voorkomen we dat onderzoeken of werkzaamheden dubbel worden uitgevoerd.

Bijhouden Landelijk Asbest VolgSysteem

Het Landelijk AsbestVolgsysteem (LAVS) is een verplichte web-applicatie waarmee het proces van asbestinventarisatie tot en met daadwerkelijke asbestverwijdering stap voor stap kan worden geregistreerd. Dankzij het LAVS is de informatie omtrent elk asbestproject toegankelijk voor alle betrokken partijen in het asbestverwijderingsproces. TriaCon houdt het LAVS tot in detail bij, zodat er geen omkijken naar is en de asbeststatus per object of complex exact inzichtelijk blijft.

Asbest saneringsstrategie

Dankzij de asbestinventarisatie is precies bekend waar in panden asbest zit, maar wat is het beste moment om het asbest te verwijderen? TriaCon helpt met het bepalen van de saneringsstrategie op basis van kennis en ervaring. Hoe lang is de exploitatieperiode? Wordt het pand nog gebruikt? Hoe groot is het gevaar dat het aanwezige asbest veroorzaakt? Zijn er gezondheidsrisico’s en wanneer vinden onderhoudswerkzaamheden plaats? Samen bepalen we de meest efficiënte momenten voor asbestsanering en brengen deze risico’s in kaart om onnodige kosten te vermijden.

Asbestsaneringsbegeleiding

Heeft een pand te maken met acuut gevaar zoals besmetting of dringende sanering, of moet asbest worden verwijderd in verband met renovatie, mutatie of verbouwing? TriaCon verzorgt de uitvraag voor de saneringswerkzaamheden, coördineert het werk en toetst de werkzaamheden op uitvoeringskwaliteit en naleving van de procedures.

Kostenraming asbestsaneringen

Benieuwd naar de kosten van asbestsanering in een gebouw, nu of in de toekomst, en of de juiste aanpak wordt gehanteerd? Laat TriaCon een raming van de saneringskosten maken of de aanbiedingen van marktpartijen beoordelen. Wij beoordelen het plan van aanpak, checken de naleving van wet- en regelgeving, en toetsen de marktprijzen op marktconformiteit.

Inkoopbegeleiding

Wil je asbest uit vastgoed laten verwijderen? Dan worden er meerdere ketenpartijen ingeschakeld. Een partij voert de asbestinventarisatie uit, een andere verzorgt de asbestsanering en de derde partij doet de laboratoriumcontrole. TriaCon begeleidt dit proces en de inkoop van deze uitvoerende partijen. Zo heb je er als organisatie zelf geen omkijken naar.

Contractvorming bij asbestsanering

Als er een vastgoedportefeuille is met regelmatige asbestsaneringen, dan kan TriaCon de contracten opstellen met de ketenpartners die de asbestsanering uitvoeren. In deze contracten beschrijven we welke werkzaamheden worden uitgevoerd, voor welke prijs en onder welke voorwaarden. Daarnaast maken we afspraken over de communicatie van ketenpartners met huurders en gebruikers, en hoe het Landelijk AsbestVolgSysteem wordt bijgehouden. Deze contracten standaardiseren de werkzaamheden, wat zorgt voor gemak, snelheid en duidelijkheid.

Kwaliteitsaudits

Natuurlijk moeten alle partijen zich aan het contract houden. TriaCon voert kwaliteitsaudits uit tijdens het hele traject van de asbestsanering, van inventarisatie tot eindcontrole en van oplevering tot facturatie. We bekijken of de opdrachtgever de opdracht correct heeft uitgezet. Dit voorkomt interne en externe miscommunicatie in de toekomst.

Zie ook:

Opdrachtgevers

Wij werken onder andere voor de onderstaande opdrachtgevers. Een volledig overzicht van onze opdrachtgevers is hier te bekijken.

Informatie aanvragen

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op. Wij nemen doorgaans binnen 2 werkdagen contact met jou op.